Η παροχή υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπιση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης του εργασιακού πληθυσμού, αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο της στρατηγικής για τη δημόσια υγεία.

Η ευρεία αναγνώριση των οικονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών οφελών που επιτυγχάνονται με την παροχή των υπηρεσιών αυτών, καθώς και το διευρυνόμενο πρόγραμμα της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της υγείας, έχουν ως απότοκο, αυτή να παρουσιάζει ταχεία εξέλιξη με το πέρας των τελευταίων ετών.

Ο Νοσηλευτής Εργασίας καταλαμβάνει τη πρώτη γραμμή επαφής με τον εργαζόμενο και είναι υπεύθυνος για την ακριβή καταγραφή του ιατρικού ιστορικού κάθε υπαλλήλου.

Ακόμη, συνεργάζεται αρμονικά με τον Ιατρό Εργασίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, προγραμματίζοντας επισκέψεις σε κάθε εργαζόμενο, ο οποίος χρειάζεται ιατρικό έλεγχο και ιατρικές συστάσεις .

Τα βασικά της καθήκοντα είναι:

  • Συμβάλλει στην προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων, διαθέτοντας όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιολόγηση των περιστατικών, αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας. Αυτό γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο και επαγγελματισμό, σύμφωνα με τα δεδομένα της νοσηλευτικής επιστήμης, αλλά και τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας.
  • Ασκεί συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο πάνω σε θέματα υγείας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση και την προώθηση της υγείας των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο. Επιπρόσθετα, βοηθά στον προσδιορισμό πραγματικών και δυνητικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων για τη πρόληψη πιθανών τραυματισμών-ασθενειών και στη βελτιστοποίηση της υγείας του πληθυσμού.
  • Είναι αρμόδιος για τη παραπομπή κάθε εργαζόμενου, ο οποίος χρειάζεται ιατρική βοήθεια, σε εξωτερικούς παρόχους και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, εξασφαλίζει και συμμετέχει στην ασφαλή μεταφορά του εργαζόμενου σε μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, ενισχύοντας την ασφάλεια και ευεξία στον εργασιακό χώρο.