Ο Τεχνικός Ασφάλειας, καλύπτει βάσει του Ν. 3850/2010, εταιρείες από 1 εργαζόμενο και άνω.

Οι βασικές του αρμοδιότητες είναι η Επιθεώρηση των Εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, οι Ασκήσεις Εκκένωσης Κτηρίου, η εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η Διεξαγωγή Μετρήσεων Θορύβου, Υγρασίας, Θερμοκρασίας, Ακτινοβολίας & τα Σεμινάρια Πυρασφάλειας.